نمی رنجم اگر کاخ مرا ویرانه می خواهد

که راه عشق، آری طاقت مردانه می خواهد


کمی هم لطف باید گاه گاهی مرد عاشق را

پرنده در قفس هم باشد آب و دانه می خواهد !


چه حسن اتفاقی ! اشتراک ما پریشانی ست

که هم موی تو هم بغض من آری، شانه می خواهد


تحمل کردن هجر تو را یک استکان بس نیست

تسلی دادن این فاجعه میخانه می خواهد


اگر مقصود تو عشق است، پس آرام باش ای دل

چه فرقی می کند می خواهدم او یا نمی خواهد؟


#سجاد_رشیدی_پور