و ساده لوحی در خانه ی ما موروثی است 

پدر تار می زد 

و می گفت: "جهان به آواز زنده است"


برادرم برای جنگ نامه می نوشت:

"تمامش کنید ابله ها

مگر نمی بینید

انسان کشته می شود"


و من فکر می کنم 

خاورمیانه را

شعر نجات می دهد


#ناهید_عرجونی