پایم درد می‌کرد.

یعنی کفشم مال پارسالم بود و تنگ شده بود.

هر چند کفش تنگ نمی‌شود و پا بزرگ می‌شود؛

ولی آدم چون خودش را نمی‌بیند، تقصیر را گردن چیزهای دیگر می‌اندازد.


#فرهاد_حسن‌‌زاده