عشق، پیری‌ست که بدجور حواسش پرت است

یک نفر باید از این پیر حمایت بکند


#امید_صباغ_نو