زندگى، قبل از هرچیز زندگى ست ..

گل مى خواهد، موسیقى مى خواهد، زیبایى مى خواهد ..

زندگى، حتى اگر یکسره جنگیدن هم باشد، 

خستگى در کردن مى خواهد ..

عطر شمعدانى ها را بوییدن مى خواهد ..

خشونت هست، قبول؛ 

اما خشونت، اصل که نیست، 

زایده است، انگل است، مرض است. 

ما باید به اصلمان برگردیم.

زخم را که مظهر خشونت است، با زخم نمى بندند،

با نوار نرم و پنبه پاک مى بندند، 

با محبت، با عشق ... !


#نادر_ابراهیمی