شدم مث اون سالی که دوبار قسمتم شد به فاصله یه هفته رفتم حرم امام رضا (ع)

انگار یه خواب بود

نمیدونستم واقعیه یا ... 

منگ بودم

 مث وقتی که سرما می خوری و

 از بس شربت سینه خوردی دنیا دور سرت می چرخه

زندگی افتاده توی دور تندش

خدایا ...