آنهنگام که ژرفنای قلب کسی را لمس می کنی،

او دیگر هرگز مثل قبل نخواهد بود…

قسمتی از زندگی تو در آن قلب همواره خواهد زیست …