چند روزیست دلــم میــل ِ زیــارت دارد

باز حس می کنم این قلب، حرارت دارد


واژه در واژه برای تــو غـزل میگویم

بیـت بیـت غـزلـم عرضِ ارادت دارد


بی جهت نیست کـه قلبـم بـه کبـوتـر هایت

چنـد سالیست کـه احساسِ حسـادت دارد


نیستــم لایق ِ دیــدار تـــو، امــا آقــا

چشم هایـم بـه تمـاشـای تـــو عـادت دارد


آه ! دلتنگ ِ تـو ام، بـاز مـرا دعـوت کن

چند روزیست دلــم میــل ِ زیــارت دارد . .


پ.ن: مدام توی ذهنم این بیت تکرار میشه امروز
"گفت : ای دیوانه لیلایت منم
در رگت پنهان و پیدایت منم"