این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم…..

پس با هر طلوع و غروب

لبخند بزن

مهربان باش

و محبت کن….

می دانی روزها بالاخره به شب می رسند…

پس شب که آمد از گذشت روزت راضی باش

مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است