تبسم کن، که مشتاقم بخندی

در این آشفته بازار زمانه


غزل گویم که شادابت کند باز

تو را، یک اتفاق شاعرانه