گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیاز است...

یک استراحت طولانی...

یک فکر آزاد...

یک زندگی بدون دغدغه...


گاهی نیاز است از هرچی هست

دل بکنی و خودت را بدست باد بسپاری...


گاهی اوقات یک نفس عمیق لازم است...

جایی دور......

جایی که فقط دوست داشتنی هایت باشند...

جایی که اگر کسی هم خواست باشد

دوست داشتنی هایت باشد.....


گاهی یک خواب بدون استرس لازم است....

گاهی ......زندگی لازم است....