وقتی خدا می خواست تو را بسازد،

چه حال خوشی داشت، 

چه حوصــله ای ! 

این مـوهــا، این چشم هــا .... 

خودت می فهمــی؟ 

من همه اینها را دوست دارم.