بارالها ... 

خداوندﺍ.

درخواست دارم که 

ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ وجودم ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺒﺨشی 

ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮ

ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ را نزدیکتر…

و یاریم ﮐﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ مبتلا نگردم

که نابود میکند آرامش درون را…