دنیا هم که از آن تو باشد

تا زمانى که درون قلب یک زن جایى نداشته باشى

تا درون آوازهاى عاشقانه زنى زندگى نکنى

و سهمى از دلشوره هاى زنى نداشته باشى....

فقیرترین مردى...