بانوی من ...

گوش به حرفِ این مردم نده !

بیا تا من برایت بگویم

چه خوش روزگاریست عاشقی

بیا تا برایت بگویمت 

دلم که با شوقِ دیدارت می تپد

یعنی زندگی

این مردم بس که دنیایی می بینند نه آسمانی !!

همه چیز و همه کس را یادشان رفته

مجنون با عشقِ لیلی از کوچه ها رد می شد

مجنون از عشقِ لیلی مجنون تر می شد

دیوانه ها را چه به عاقلی !

عاشقی هم که می دانی دیوانگیست

و چه دیوانگیِ شیرینیست

وقتی اشک هایت؛ خنده هایت

بغض هایت؛ شوق هایت

دلیل داشته باشد


و تو زیباترین ، لطیف ترین و محکمترین دلیل زندگی منی