شاید

این برای بی‌ نهایت مین بار است

که می گویم دوستت دارم

با دارم دارم که آغوش پر نمی شود

کمی‌ نزدیکتر بیا خسیس…