آرزو دارم

یک روز کودکی متولد شود

که بپرسد:

مادر "جنگ چه بود"...!


(خدا کند که بیایی، چرا نمیایی؟)