جرأت کنید راست و حقیقی باشید

جرأت کنید زشت باشید!

اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید

خود را همان که هستید نشان بدهید

این بزک تهوع انگیز دوروئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فراوان بشوئید!


"ژان کریستف - رومن رولان"