زمانیکه بخواهید وصیت نامه بنویسید متوجه خواهید شد

تنها کسی که سهمی از داراییتان ندارد خودتان هستید

پس تا زنده هستید...

نسبت به خود سخاوت داشته باشید .


" تولستوی "