بخندید 

همه مشکل دارند

من دارم، شما هم دارید

همه بدبختی داریم، گرفتاری داریم و این موضوع تابع محل جغرافیایی آدمها هم نیست

یاد بگیرید بخندید

به ریش دنیا و مشکلات بخندید

به بدبختی‌ها بخندید

به من که دو ساعت صرف نوشتن این موضوع کردم، بخندید

به خودتان بخندید

دو بار اولش سخت است

 اما کم کم عادت میکنید 

و می‌بینید که رابطه خنده و گرفتاری، مثل رابطه خیار است و سوختگی پوست

درمانش نمی‌کند اما دردش را کم میکند


* مثلا توی همین امتحان هات هم بخند :) *