الگوی زیبایی برای دیگران باش؛

سعی کن کسی که تو را می ببیند، آرزو کند مثل تو باشد.

از ایمان،

از عقیده،

از عبادت،

از اخلاق،

از تعهد سخن نگو!

دوره حرفِ خوب زدن، دیگر تمام شده؛

بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند …