زیـبـا باش

زیبـا زنـدگـی کن

زیبا بیندیش ، زیبـا بخـنـد…

تنها راهزَنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد،

اندیشه های منفی خود او است…


"یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری
راضی به همین چند قلم مال خودت باش
دنبال کسی باش که دنبال تو باشد
اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش
صدسال اگر زنده بمانی،گذرانی
پس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش"