خداوند همه چیز را جفت آفرید :

جز دماغ و دهن و قلب را، میدونی چرا؟ 


چون باید برای خودت... 

یک "هم نفس "یک "هم زبان "یک "هم دل "پیدا کنی....


کسی که برایت آرامش بیاورد 

مستحق ستایش است..... 

انسان ها را در زیستن بشناس.... 

نه در گفتن..... 


" در گفتن همه آراسته اند "